यारा एक संचालित मास्टर विद्यार्थी हुन् जसले चुनौतीलाई प्रेम गर्दछन्। उनले केसलाई एनालिटिक दृष्टिकोणबाट हेरी र समस्यालाई व्यावहारिक समाधानमा रूपान्तरण गरिन्। रचनात्मक, तर स्पष्ट सोच त्यहाँ पहिले आउँछ। भित्र Law & More याराले टोलीलाई समर्थन गर्दछ जहाँ आवश्यक छ र विभिन्न कानुनी मुद्दाहरूको समाधान गर्न र (प्रक्रियात्मक) कागजातहरू मस्यौदा तयार गर्न, दुवै डच र रूसीमा।

वाई (यारा) नूप्स

वाई (यारा) नूप्स

चालित - विश्लेषणात्मक मजबूत - व्यावहारिक

यारा एक संचालित मास्टर विद्यार्थी हो जसले चुनौतीलाई प्रेम गर्दछ। उनी केसलाई एनालिटिक दृष्टिकोणबाट हेर्छिन् र समस्यालाई व्यावहारिक समाधानमा अनुवाद गर्छिन्। रचनात्मक, तर स्पष्ट सोच त्यहाँ पहिले आउँछ।

भित्र Law & More याराले टोलीलाई समर्थन गर्दछ जहाँ आवश्यक छ र विभिन्न कानुनी मुद्दाहरूको समाधान गर्न र (प्रक्रियात्मक) कागजातहरू मस्यौदा तयार गर्न, दुवै डच र रूसीमा।

Law & More B.V.